प्रवेश - वार्षिक फी

शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९


शैक्षणिक वर्ष - २०१८-१९ इयत्ता पहिली इयत्ता दुसरी इयत्ता तिसरी इयत्ता चौथी इयत्ता पाचवी
शैक्षणिक फी
५,६५०/-
६,०००/-
६,०००/-
६,२००/-
६,२००/-
टर्म फी
१,५००/-
१,६००/-
१,६००/-
१,८००/-
१,८००/-
संगणक फी
५००/-
५००/-
५००/-
६००/-
६००/-
आक्टिविटी फी
५००/-
५००/-
५००/-
५००/-
५००/-
डेव्हलपमेंट फी
५००/-
५००/-
५००/-
५००/-
५००/-
वॉटर प्युरिफिकेशन फी
१००/-
१००/-
१००/-
१००/-
१००/-
ग्रंथालय व  प्रोजेक्टर फी
३००/-
३००/-
३००/-
३००/-
३००/-
स्पोर्ट्स आणि कल्चरल फी
९५०/-
१,०००/-
१,०००/-
१,०००/-
१,०००/-
एकूण फी
१०,०००/-
१०,५००/-
१०,५००/-
११,०००/-
११,०००/-