प्रवेश - वार्षिक फी


शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७

शैक्षणिक वर्ष - २०१६-१७ इयत्ता पहिली इयत्ता दुसरी इयत्ता तिसरी
प्रवेश शुल्क
२००/-
१००/-
१००/-
संगणक फी
६००/-
६००/-
६००/-
ग्रंथालय फी
५००/-
६००/-
६००/-
परीक्षा फी
५००/-
८००/-
८००/-
शैक्षणिक व टर्म फी
४,२००/-
४,९००/-
४,९००/-
एकूण फी
६,०००/-
७,०००/-
७,०००/-