प्रवेश - वार्षिक फीशैक्षणिक वर्ष २०१५-१६

शैक्षणिक वर्ष - २०१५-१६ इयत्ता १ ली  इयत्ता २ री 
प्रवेश फी
शैक्षणिक व टर्म फी
१८००/-
२२००/-
एकूण फी
१८००/-
२२००/-