प्रवेश - आवश्यक कागदपत्रे

  • विद्यार्थ्याच्या जन्माचा दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला
  • आयकार्ड साईज फोटो
  • जातीचा दाखला (आवश्यकतेनुसार)
  • रहिवासी दाखला (लाईटबील / रेशनकार्ड / आधारकार्ड)